POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Obowiązuje od: 1 sierpnia 2022 r. www.odotowi.pl

 §1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem odlotowi.pl oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy o organizację imprezy turystycznej jest Daria Molska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Daria Molska, ul. Bolesława Krupińskiego 20, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6443450366, REGON: 367606830.
2. Kontakt z Administratorem danych i właścicielem strony internetowej: biuro@odlotowi.pl
3. Zasady przetwarzania cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: odlotowi.pl/polityka-cookies
4. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Serwisu, osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora danych, a także gromadzonych poprzez formularze lub poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie), jak i poprzez fanpage i grupy na Facebooku i/lub Instagramie, prowadzone przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników Serwisu i osób korzystających z usług, tj.: Daria Molska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Daria Molska, ul. Bolesława Krupińskiego 20, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6443450366, REGON: 367606830.
b) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
c) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem odlotowi.pl za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularzy lub danych teleadresowych, dostępnych na stronie.
d) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, kontaktuje się z Administratorem danych poprzez formularze dostępne na Stronie, a także osoby, które korzystają z usług Administratora danych osobowych. Użytkownikiem jest także osoba fizyczna, która lubi i/lub obserwuje fanpage, kontaktuje się z Administratorem danych poprzez wiadomości wysyłane na fanpage’u – Facebook pod nazwą „@odlotowipl” i/lub com„, jak i na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą fanpage’a odlotowi.pllub przynależy do grup tematycznych (otwartych lub zamkniętych), prowadzonych przez Administratora danych na portalu społecznościowym Facebook, w tym:
https://www.facebook.com/groups/TanieLotyDo,
https://www.facebook.com/groups/1604186709650310,
https://www.facebook.com/groups/srilankapolska,
https://www.facebook.com/groups/TajlandiaAtrakcje,
https://www.facebook.com/groups/islandia.polska,
https://www.facebook.com/groups/JordaniaPolska,
https://www.facebook.com/groups/meksykpolska,
https://www.facebook.com/groups/FilipinyPolska,
https://www.facebook.com/groups/GambiaPolska,
https://www.facebook.com/groups/IndiePolska,
https://www.facebook.com/groups/marokopolska.

§3
Cele przetwarzania danych osobowych.

1. Daria Molska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Daria Molska, ul. Bolesława Krupińskiego 20, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6443450366, REGON: 367606830, przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub która jest realizowana w interesie osoby, której dane dotyczą (uczestnika) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub za pośrednictwem komunikatora (czat na stronie lub messenger), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
c) dodania komentarza blogowego pod wpisami blogowymi na stronie Serwisu, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
d) wysyłania informacji marketingowych (newsletter) do osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie tego rodzaju treści drogą elektroniczną,
e) udokumentowania wykonania usług i realizacji zawartych umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia praw i roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Brak danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy oraz obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne.

§4
Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
a) złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na Stronie, poprzez czat na stronie lub messenger na fanpage’u Administratora danych: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b)rezerwacja/zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej: adres e-mail, imię i nazwisko zgłaszającego, ilość zgłoszonych osób, numer telefonu, opcjonalnie inne informacje podane na zgłoszeniu,
c) zawarcie i realizacja umowy o organizację imprezy turystycznej: imię i nazwisko uczestnika, e-mail, numer telefonu, numer PESEL – w szczególności niezbędny do zgłoszenia uczestnika do ubezpieczenia, numer i seria dokumentu tożsamości/numer i seria paszportu – w szczególności do rezerwacji przelotów/przejazdów lub organizacji imprezy – zakres niezbędnych danych może różnić się w zależności od kraju docelowego,
d) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby lub adres zamieszkania, NIP, inne dane rozliczeniowe,
e) wysłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną – imię, e-mail i/lub numer telefonu – jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na określony środek komunikacji elektronicznej.

§5
Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą formularzy lub danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, jak i poprzez kontakt i/lub obserwację fanpage’a Administratora w serwisach społecznościowych Facebook/Instagram, jak i uczestnictwo w grupach tematycznych, prowadzonych przez Administratora w serwisie Facebook.

§6
Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) w celu zawarcia umowy i jej realizacji – przez czas trwania umowy, a następnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
b) wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
c) w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) – dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania, jeśli nie doszło do zawarcia umowy z Administratorem danych,
d) w celu wysyłania informacji marketingowych – do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, bez wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem,
e) w przypadku przetwarzania danych na inne cele dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana.

§7
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności w celu:
a) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej Administratora danych osobowych,
b) prowadzenia obsługi księgowo-podatkowej Administratora danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu realizacji zawartej umowy.
3. Dane osobowe uczestnika imprezy turystycznej, w zależności od zakresu organizacji wyjazdu ustalonego w umowie, trasy wyjazdu i środków transportowych, mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:
a) linie lotnicze – w związku z udostępnieniem danych do zakupu biletu lotniczego w związku z organizacją imprezy turystycznej, udostępnienie w celu realizacji umowy zawartej na żądanie klienta,
b) linie autobusowe/kolejowe – w związku z udostępnieniem danych do zakupu biletu autobusowego/kolejowego w związku z organizacją imprezy turystycznej, udostępnienie w celu realizacji umowy zawartej na żądanie klienta,
c) ubezpieczyciel – związku z organizacją imprezy turystycznej za granicą dane uczestników imprezy mogą zostać udostępnione ubezpieczycielom w celu objęcia ich ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§8
Państwa trzecie

1. Dane osobowe będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanach Zjednoczonych Ameryki, w związku z korzystaniem przez Administratora danych osobowych z systemów informatycznych do przetwarzania danych, których serwery zlokalizowane są w tym państwie trzecim. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywać się będzie wówczas na podstawie standardowych klauzul umownych (standard contractual clauses – SCC’s), zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych, a dostawcą usługi.

2. Ponadto, w zależności od trasy przejazdu, siedziby przewoźnika i miejsca docelowego podróży, dane osobowe uczestników imprezy turystycznej, mogą być udostępnione odbiorcom danych na terenie państwa trzeciego, w szczególności na terenie takich krajów, jak: Wielka Brytania, Tajlandia, Malezja, Sri Lanka, Meksyk, Singapur, Maroko, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
3. Przekazanie danych do podmiotów, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Wielkiej Brytanii będzie następować na podstawie decyzji Komisji (UE) 2021/1772 stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo.
4. Przekazanie danych do pozostałych państw trzecich w związku z realizacją zawartej umowy o organizację imprezy turystycznej, wobec braku decyzji Komisji (UE) stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, będzie następować na podstawie:
49 ust. 1 lit. b), tj. przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a Administratorem danych lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą,
a) 49 ust. 1 lit. c), tj. przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą (np. uczestnika imprezy turystycznej), między Administratorem danych a inną osobą fizyczną lub prawną.
b) Udostępnienie danych na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO w większości przypadków będzie jednorazowe, ograniczone co do celu i zakresu, który jest regulowany zawartą umową.

§9

Przetwarzanie danych Użytkowników fanpage’a na portalu Facebook/Instagram

1. Administrator jest jednocześnie administratorem danych obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u – Facebook pod nazwą „@odlotowipl” i/lub com„, jak i na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą fanpage’a odlotowi.pldo kontaktu z Administratorem danych, lubią lub obserwują fanpage prowadzone przez Administratora w tych serwisach społecznościowym lub przynależą do grup tematycznych (otwartych lub zamkniętych), prowadzonych przez Administratora danych na portalu społecznościowym Facebook, w tym:
https://www.facebook.com/groups/TanieLotyDo,
https://www.facebook.com/groups/1604186709650310,
https://www.facebook.com/groups/srilankapolska,
https://www.facebook.com/groups/TajlandiaAtrakcje,
https://www.facebook.com/groups/islandia.polska,
https://www.facebook.com/groups/JordaniaPolska,
https://www.facebook.com/groups/meksykpolska,
https://www.facebook.com/groups/FilipinyPolska,
https://www.facebook.com/groups/GambiaPolska,
https://www.facebook.com/groups/IndiePolska,
https://www.facebook.com/groups/marokopolska.

2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facecom/privacy

3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z wyżej wymienionych mediów społecznościowych do kontaktu z Administratorem danych/obserwacji fanpage lub aktywności w grupach tematycznych – będą przetwarzane poza EOG, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przetwarzanie danych Użytkownika w tej sytuacji poza EOG odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

§10
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania,
b) prawo do otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych w żądanym zakresie,
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
d) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,
f) prawo do ograniczenia przetwarzania, w szczególności  gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem.
2. Osobie, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływają.

 §11
Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.